ورود به پروفایل
26th International Congress Of Pathology & Laboratory Medicine
بیست و ششمین همایش بین‌المللی آسیب‌شناسی
1403/07/11 - 1403/07/13
محل برگزاری : تهران، هتل المپیک
26th International Congress Of Pathology & Laboratory Medicine
10/2/2024 - 10/4/2024
Two-day Seminar On Pathology & Laboratory Medicine
سمینار دوروزه پاتولوژی و طب آزمایشگاه
1403/03/25 - 1403/03/26
محل برگزاری : مشهد، هتل بزرگ میثاق ملل
Two-day Seminar On Pathology & Laboratory Medicine
6/14/2024 - 6/15/2024

Photo Galleries

Two-day Seminar On June 2024

Two-day Seminar In Mashhad

Collected Programs On Hematopathology
برنامه‌های مدون هماتوپاتولوژی
1403/02/27 - 1403/02/28
محل برگزاری : رشت، بیمارستان پارس
Collected Programs On Hematopathology
5/16/2024 - 5/17/2024
25th International Congress Of Pathology & Laboratory Medicine
بیست و پنجمین همایش بین المللی آسیب شناسی
1402/07/05 - 1402/07/07
محل برگزاری : تهران، هتل المپیک
25th International Congress Of Pathology & Laboratory Medicine
9/27/2023 - 9/29/2023

Photo Galleries

2023 International Congress

Presentations

Awards

Memorials

اجرا

Interviews

Olympic Hotel

Immunology 1
ایمونولوژی 1
1399/09/20
Immunology 1
12/10/2020
Series Of Hematopathology Classes 2020
سلسله کلاس‌های هماتوپاتولوژی 1399
1399/03/04 - 1399/09/30
Series Of Hematopathology Classes 2020
5/24/2020 - 12/20/2020