ورود به پروفایل

فیلمها

دسترسی فقط برای اعضا
رویکرد بیوپسی مغز استخوان (بخش 3)
هماتوپاتولوژی
دکتر پردیس نعمت‌اللهی
دسترسی فقط برای اعضا
نقش آسیب‌شناسی مولکولی در تشخیص آزمایشگاهی غده‌های بدخیم هماتولنفوئید (بخش 1)
هماتوپاتولوژی
دکتر احمد منبتی
دسترسی فقط برای اعضا
نقش آسیب شناسی مولکولی در تشخیص آزمایشگاهی غده‌های بدخیم هماتولنفوئید (بخش 2)
هماتوپاتولوژی
دکتر احمد منبتی
دسترسی فقط برای اعضا
نقش آسیب‌شناسی مولکولی در تشخیص آزمایشگاهی غده‌های بدخیم هماتولنفوئید (بخش 3)
هماتوپاتولوژی
دکتر احمد منبتی
دسترسی فقط برای اعضا
رویکرد بیوپسی مغز استخوان (بخش 4)
هماتوپاتولوژی
دکتر پردیس نعمت‌اللهی
دسترسی فقط برای اعضا
رویکرد بیوپسی مغز استخوان (بخش 2)
هماتوپاتولوژی
دکتر پردیس نعمت‌اللهی