انجمن علمی آسیب شناسی ایران- اخبار و رویدادها
گزارش جلسه بررسی چگونگی اجرای مدیریت کنترل کیفیت آزمایشگاه پاتولوژی آناتومیکال مورخ 97/6/7

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۷ | 
در تاریخ 97/6/7 جلسه بررسی چگونگی اجرای مدیریت کنترل کیفیت آزمایشگاه پاتولوژی آناتومیکال در محل انجمن آسیب شناسی برگزار شد.
در این جلسه که با حضور خانم دکتر عسگری مسئول کمیته علمی انجمن و اعضای کارگروه بررسی مدیریت کیفیت پاتولوژی آناتومیکال خانم ها دکتر صفار، دکتر رحیمی، دکتر پناهی، دکتر سالاروند، دکتر جمالی و دکتر احدی برگزار گردید بر لزوم اجرای مدیریت کنترل کیفیت آزمایشگاه پاتولوژی تایید شد و مقرر گردید ابتدا تقسیم بندی فعالیت ها در سه حیطه پره آنالیتیکال، آنالیتیکال و پست آنالیتیکال صورت گرفت و سپس مقرر شد در هر قسمت توصیه نامه ها و چک لیست هایی تهیه گردد.
در ادامه مقرر شد جلسه بعدی با حضور سایر اساتید پاتولوژی برگزار گردد تا در خصوص چگونگی اجرای آن تصمیم گیری شود.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی آسیب شناسی ایران:
http://iranpath.org/find.php?item=1.60.81.fa
برگشت به اصل مطلب