انجمن علمی آسیب شناسی ایران- مسئولین انجمن
هیئت مدیره انجمن هیئت مدیره انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۲۲ | 

اعضای آخرین دوره  انجمن
                   
دکتر سعید آزاد ارمکی
                    دکتر محمدعلی برومند
                    دکتر حسین دارآفرین
                    دکتر شهریار دبیری
                    دکتر مرتضی صددیقی
                    دکتر فرید کرمی
                    دکتر ناصر کمالیان
                    دکتر احمد منبتی
رئیس انجمن :  
                   
دکتر ناصر کمالیان
دبیر انجمن :    
                   
دکتر محمدعلی برومند
خزانه دار :      
                   
دکتر حسین دارآفرین
بازرس :    
                   
دکتر سعید آزاد ارمکی
اعضای علی البدل :    
                   
دکتر مژگان عسگری ، دکتر محمدرضا امینی فر
بازرس علی البدل :    
                   
دکتر الهام افتخار

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی آسیب شناسی ایران:
http://iranpath.org/find.php?item=1.59.28.fa
برگشت به اصل مطلب