انجمن علمی آسیب شناسی ایران- هیئت مدیره
هیئت مدیره انجمن هیئت مدیره انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۲۲ | 

AWT IMAGE

اعضای حال حاضر انجمن آسیب شناسی ایران
 

رئیس انجمن: دکتر ناصر کمالیان
دبیر انجمن :دکتر محمدعلی برومند
خزانه دار :  دکتر حسین دارآفرین
بازرس :دکتر سعید آزاد ارمکی
اعضای علی البد:  دکتر مژگان عسگری ، دکتر محمدرضا امینی فر
بازرس علی البدل : دکتر الهام افتخار

اعضای آخرین دوره  انجمن
                   
دکتر سعید آزاد ارمکی
                    دکتر محمدعلی برومند
                    دکتر حسین دارآفرین
                    دکتر شهریار دبیری
                    دکتر مرتضی صددیقی
                    دکتر فرید کرمی
                    دکتر ناصر کمالیان
                    دکتر احمد منبتی

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی آسیب شناسی ایران:
http://iranpath.org/find.php?item=1.59.28.fa
برگشت به اصل مطلب